Pomóż teraz

STATUT FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Kim jesteśmy? » STATUT FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

STATUT

FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

Postanowienia ogólne

 

§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Świętego Mikołaja”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 29 maja 2002 roku aktem notarialnym sporządzonym przed Panią Moniką Kędzierską – Notariuszem w Warszawie, za numerem repertorium A 5549/02. Założyciele zwani są w dalszej części statutu „Fundatorami”.

2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn. zm.), w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) oraz w niniejszym statucie.

 

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

 

§3

Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.

 

Cele i formy działania

 

§4

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
 2. edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności,
 3. zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,  
 4. pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,
 5. badanie i propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności
  i solidarności z potrzebującymi, polskiej tradycji politycznej oraz postaw obywatelskich,
 6. działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi,
 7. promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli  politycznej, literatury i historii,
 8. lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych,
 9. pomoc społeczna.

 

§5

1) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

a) prowadzenia programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność, prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji (PKD 94.99.Z),

b) organizowania i finansowania zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji (PKD 94.99.Z),

c) pomocy rzeczowej i finansowej dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach (PKD 94.99.Z),

d) organizowania szkoleń, seminariów, debat i konferencji naukowych i innych, służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację (PKD 85.59.Z),

e) organizowania i finansowania naboru i szkolenia wolontariuszy (PKD 85.59.Z),

f) wydawania książek w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.11.Z),

g) wydawania czasopism i pozostałych periodyków w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.14.Z),

h) pozostałej działalności wydawniczej w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.19.Z),

i) prowadzenia działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.11.Z),

j) prowadzenia działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji  (PKD 59.13.Z),

k) prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.14.Z),

l) organizowania, finansowania i prowadzenia prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, filozofii, teologii, prawa i ekonomii (PKD 72.20.Z),

m) organizowania imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność Fundacji (PKD 82.30.Z),

n) doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej dla innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji (PKD 74.90.Z).

 

2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

a) wydawania książek (PKD 58.11.Z),

b) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

c) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z).

 

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

 

3. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

 

Organy Fundacji

 

 §6

Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Fundacji. 

 

§7

1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów, działających łącznie. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie powyższego uprawnienia. 

2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu. 

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu.

4. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji zgodnie z postanowieniami statutu, a w szczególności:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

3) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

4) tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji, 

5) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,

6) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji,

7) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

8) powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, 

9) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

 

§ 8

 

1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 10 osób, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez Fundatorów, działających łącznie.

2. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie pełnią swoje funkcje w Radzie Fundacji honorowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.

4. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych. Do zadań Rady należy:

1) nadzór nad działalnością Fundacji,

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez Zarząd,

3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.

5. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.

6. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 50% członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 3.000 zł, na który to fundusz składają się pieniądze w wysokości 3.000 zł.

2. Z majątku tego przeznacza się kwotę 1000 zł na cele działalności gospodarczej .

3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§10

1. Dochodami Fundacji w szczególności są:

1) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

2) darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,

3) środki ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

5) dochody z działalności gospodarczej,

6) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,

7) odsetki bankowe.

2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.

 

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

§ 12

 

1. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników lub osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Działalność gospodarcza Fundacji.

 

§13

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:

1) działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)

2) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)

3) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)

4) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z)

5) reklamy (PKD 73.11),

6) działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),

7) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

8) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B),

9) pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),

10) pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),

11) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z),

12) działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),

13) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 94.99.Z),

14) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.11.Z),

15) działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w zakresie określonym w celach Fundacji  (PKD 59.13.Z),

16) działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 59.14.Z)”.

 

3. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

 

4. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

 

Postanowienia końcowe.

 

§14

Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Fundatorów podjętej jednomyślnie.

 

§15

 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

 

§16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatorów.

4. Majątek Fundacji po jej likwidacji powinien być przekazany na rzecz instytucji zarejestrowanych w Polsce, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określają Fundatorzy. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.

 

§17

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

21.03.2017 r.

Newsletter

Pozostań z nami w kontacie!
Zapisz

Fundacja
Świętego
Mikołaja